Főoldal


A v?rsi pl?b?nia t?rt?nete

Részletes ismertetés honlapunkon/hanganyagok: Orient rádió


A vörsi plébánia története

Vörsr?l, mint folyamatos településr?l a X-XI. századtól számolhatunk. A falu a középkorban nem a mai helyén, hanem attól észak- nyugatra a Máriaasszony-szigeten volt. Ezt bizonyítják a régészek által fellelt templommaradványok. Err?l a templomról a levéltári adatok 1727. szeptember 3.-án tesznek említést. A Szent Márton tiszteletére állított k?b?l épült kis templomban 2 harang volt található. 1815-ben ezt életveszélyessé nyilvánították, és lebontásra került.
A mai is álló templom építését 1820-21-ben kezdték Kövér János akkori plébános vezetésével. A tornyot kés?bb 1845-ben építették hozzá a hívek adományaiból.
1849-ben Horváth György vörsi lakos a házát és a sz?l?jét az egyházra hagyta, ebb?l és más adományokból készült a templom belseje és sekrestyéje.
1905-ben lebontották a templom szentélyét és egy kereszthajóval megtoldva b?vítették ki. A megmaradt pénzb?l új f?oltárt és padokat szereztek be, majd elkészült a templom köré a kerítés is. 1964-ben, majd 1991-92 -ben is tatarozásra került sor.
Pályázati pénzb?l el?ször a templom tet?szerkezete, majd 2010-ben a plébánia épülete is fel lett újítva.

A templom f?oltárán középen Szent Márton, jobbról Szent László, balról Szent István szobra látható. Két oldalt egy kicsit lejjebb Árpád- házi Szent Erzsébet és Szent Margit képe van az oltáron. Alul két bibliai jelenet: az egyiken Ábrahám megkísértése, a másikon Melkizedek f?pap mutat be áldozatot Ábrahám fogságból való visszatérésének emlékére.
A jobb oldali mellékoltáron Lourdesi Sz?z Mária van, a baloldali a Jézus szíve oltár. (Ennek helyén a betlehem áll.)
Szemben a szentélyben Kis Szent Teréz, balra Szent József szobra látható. Az oldalajtóval szemben Szent Antal, jobbra a Fájdalmas szobor van.
A szószéken a 4 evangélista: Máté, Márk. Lukács, János és Keresztel? Szent János domborm?ve látható. A díszes ablakokat és a 14 stációképet a hívek adományából készítették.
A pedálos orgonát 1872-ben készítette Ország Sándor budapesti orgonam?vész.

Az életszer?en elkészített betlehemet 1948-ban Futó Tibor építette meg el?ször. 1980-1990 között Miklósics József vette át a munkát.
1990-2014 között Futó Péter fejlesztette és vitte m?vészi szintre e különlegességet. Futó Péter elhunyta után 2014-t?l Gere László és a vörsi egyházközség munkáját dicséri az egyre nagyobb hírnek örvend? betlehem.
A falunak 1720-ban volt az els? plébánosa. 1827-ben épült a plébánia. E plébániához tartozott 27 település, köztük Balatonkeresztúr és Nemesvid.
A plébánia épülete azért ilyen nagy, mert a püspök innen járta körbe a környez? falvakat lovas kocsival.


Vissza
www.vorsibetlehem.hu